Certifikácia

Certifikácia

Haldu Groep: certifikovaní od hlavy po päty

Ako zamestnávatel’ chcete najímat’ pracovníkov s pokojnou mysl’ou. Bezpečnost’ a spol’ahlivost’ sú najdôležitejšie. Preto sme plne certifikovaní v súlade so všetkými platnými normami. Zamestnávatelia v oblasti stavebníctva, technického a automobilového priemyslu majú záruku, že pri fiškálnej a právnej spolupráci s Haldu Groep im nikdy nebude hrozit’ udelenie pokuty od inšpekcie alebo zo strany finančného úradu. Stručne povedané, umiestňovanie pracovníkov je v súlade s holandskými pravidlami a predpismi, takže môžete t’ažit’ z bezpečnej a spol’ahlivej práce vykonanej zamestnancami vyslanými z Haldu Groep.

SNA e NEN4400-1

Samozrejme, Haldu Groep má značku kvality SNA podl’a štandardu NEN4400-1 Stichting Normering Arbeid (Asociácia pre reguláciu trhu práce). Preto sme schopní zaručit’ všetkým zákazníkom, že administrácia personálu v našej spoločnosit je sprácne organizovaná a že sa staráme o včasné platenie daní a odvodov. Táto značka dôveryhodnosti chráni vašu firmu od zodpovednosti za nezaplatené dane a príspevky na sociálne zabezpečenie. Okrem toho, ste chránení pred vysokými pokutami za spoluprácu s osobami, ktoré nie sú oprávnené pracovat’ v Holandsku, s neoverenou alebo falošnou identitou. Pre vás ako zamestnávatel’a, ktorý využíva naše služby, je štandard NEN4400-1 kl’účovým prvkom, ktorý vás zbavuje zodpovednosti pri využívaní vyslaných pracovníkov.

Beznečnost’ a ochrana zdravia pri práci (VCU)

VCU je skratka pre Veiligheids Checklist Uitzendorganisaties (Kontrolný zoznam organizácie bezpečnosti umiestnených pracovníkov). Tento komplexný zoznam používajú agentúry dočasného zamestnávania ako systém pre analýzu a sledovanie. Firmy spolupracujúce s Haldu Groep pracujú v súlade s týmto zoznamom. To je d’alším znakom našej dôveryhodnosti a dôkazom toho, že Haldu Groep si váži bezpečnú a zdravú prácu. Bezpečnost’ pre našich zamestnancov aj pre vás.

Certifikát Flex Home

Skutočnost’, že kladieme dôraz na podnikanie zodpovedným spôsobom tiež vyplýva z toho, že Haldu Groep sa korektne a zodpovedna zaoberá otázkami súviacimi s ubytovaním svojich zamestnancov, ktorí pracujú na projektoch mimo domova. Dobrá atmosféra v mieste ubytovania prispieva k dobrému fungovaniu zamestnanca a k dosahovaniu optimálnych výsledkov pri práci. To, čo je v záujme našich zamestnancov, je aj vo vašom záujme. Značky kvality ABU a NBBU Flex Home potvrdzujú, že nami poskytované ubytovanie je v súlade s ubytovacími štandardmi stanovenými v Kolektívnych pracovných zmluvách ABU a NBBU pre dočasných zamestnancov. Navyše, pravidelne absolvujeme kontroly vykonávané nezávislým združením, ktoré dohliada na dodržiavanie týchto noriem.

Ďalší dôkaz toho, že sme tu pre samestnancov

Haldu Groep je pravidelne kontrolovaná, či správne uplatňuje a dodržiava právne predpisy a predpisy týkajúce sa vyslania dočasných zamestnancov.

Sme tu pre zamestnancov

 • Individuálna starostlivost’

  Úvodne individuálne oboznámenie, starostlivost’ a hodnotenie.

 • Výplata načas

  Platíme načas a každý týždeň. Super, však?

 • Certifikované nástroje

  Vždy vysokokvalitné nástroje, v prípade potreby ich náhrada.

 • Profesionálne vzdelávanie

  Využite platené vzdelávanie vd’aka nášmu spôsobu vzdelávania.

Nenašli ste to, čo ste hľadali?

Vytvorte JobAlert a získajte posledné voľné miesta!

Registrovať